Pensioenfonds PDN

Pensioenfonds PDN

Pensioenfonds PDN voert de pensioenen uit van alle aan DSM Nederland B.V. gelieerde ondernemingen. Pensioenfonds PDN is een onafhankelijke stichting.

Bestuur  
De stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat zelfstandig de koers van Pensioenfonds PDN bepaalt. 

Het bestuur van Pensioenfonds PDN bestaat uit de volgende leden:

Bestuur PDN 2023-Q4.jpg (96 KB)

Raad van toezicht (RvT)

Op het bestuur wordt toezicht uitgeoefend door een intern toezichtsorgaan, bij Pensioenfonds PDN de raad van toezicht genoemd. De raad beoordeelt bijvoorbeeld of de procedures en processen van het fonds op orde zijn, hoe het fonds wordt bestuurd en hoe het fonds omgaat met de risico's van het fonds op de langere termijn. De raad van toezicht bestaat uit drie leden.

RvT 2022.JPG (26 KB)
Verantwoordingsorgaan (VO)
Het verantwoordingsorgaan (VO) heeft als taak om een oordeel te geven over het handelen van het bestuur en om over een aantal belangrijke zaken te adviseren. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit acht leden.

Het VO van Pensioenfonds PDN bestaat uit de volgende leden:

VO 2024.JPG (66 KB)
Klik 
hier voor meer informatie over het verantwoordingsorgaan.

In de brochure 'Pensioenfonds PDN' op deze pagina is meer informatie te vinden over Pensioenfonds PDN, het bestuur, de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan.

Meer informatie over het beloningsbeleid en de statuten is te vinden onder 'Downloads'.

Commissies
Het bestuur heeft de volgende vaste commissies ingesteld:

Commissies       Kerntaken
Commissie Beleggingen
  • het bestuur adviseren over het strategisch beleggingsbeleid
  • een rol van monitoring en evaluatie ten aanzien van de uitvoering van het beleggingsbeleid
Commissie Pensioenen en Communicatie
  • het monitoren, het informeren en/of het gevraagd en ongevraagd adviseren over onderwerpen of ontwikkelingen die gerelateerd zijn aan het pensioen(juridisch) beleid, actuarieel beleid of communicatiebeleid van het fonds


De commissies kunnen zich laten adviseren door de pensioenuitvoeringsorganisatie DPS en of andere partijen. Voor elke commissie heeft het bestuur een beschrijving opgesteld, met daarin nader uitgewerkt: de reikwijdte, samenstelling, werkwijze, taken en bevoegdheden van de betreffende commissie.

Het bestuur kan ad-hoc (advies)­commissies instellen, waarvan de taken en bevoegdheden door het bestuur bij de instelling van de commissie worden beschreven.

IORP-II
Sinds 2003 geldt in de Europese Unie de Institutions for Occupational Retirement Provision (IORP) richtlijn voor pensioenfondsen. Begin 2019 trad de IORP II-richtlijn in werking. IORP II heeft vier hoofddoelen. Allereerst moet de richtlijn het functioneren van de interne markt verbeteren en grensoverschrijdende pensioenactiviteiten mogelijk maken. Daarnaast worden de toezichthoudende functies binnen het bestuur uitgebreid. Verder moet vanaf 2019 in alle lidstaten van de EU op dezelfde manier worden gecommuniceerd met deelnemers en gepensioneerden. Tenslotte dient IORP II organisatorische waarborgen voor een onafhankelijk en integraal risicomanagement te bieden.

IORP II verlangt van pensioenfondsen dat zij sleutelfuncties inrichten om het bestuur te ondersteunen. Het gaat om functies op het gebied van risicobeheer, actuariaat en interne audit. Onder IORP II zijn fondsen ook verplicht minstens een keer in de drie jaar een eigen risicobeoordeling (ERB) uit te voeren. Ook stelt IORP II nieuwe eisen aan de manieren waarop pensioenfondsen duurzaam beleggen.

Sleutelfuncties
Een sleutelfunctie wordt uitgeoefend door een houder (SFH) en een of meerdere vervullers. De houder is eindverantwoordelijk voor zijn sleutelfunctie. De vervuller(s) voer(t)(en) de sleutelfunctie uit.

Het bestuur zorgt ervoor dat de sleutelfuncties op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke wijze worden vervuld. Het bestuur evalueert periodiek de invulling van de functie.

Het bestuur heeft de volgende sleutelfuncties ingesteld:

Sleutelfuncties Invulling
Risicobeheer-functie

Het bestuur kiest voor een invulling door een van de bestuursleden. Laurine Lemon, bestuurslid namens werkgever, is per 24 november 2023 benoemd als SFH Risicobeheer. De SFH rapporteert aan het bestuur en aan de Raad van Toezicht.
De SFH Risicobeheer besteedt de vervulling van zijn werkzaamheden grotendeels uit aan DPS, volgens de bestaande uitbestedingsrelatie. Deze werkzaamheden zijn bij DPS belegd bij een (of meer) onafhankelijk gepositioneerde persoon (of personen).

Interne Auditfunctie

Het bestuur kiest voor een invulling door een van de bestuursleden. 
Omdat echter voorzien wordt dat het gedurende een langere periode (van mogelijk enkele jaren) niet mogelijk is om deze functie binnen het bestuur te vervullen heeft het bestuur besloten voor de inzet van een externe deskundige binnen de kring van het bestuur. De SFH Audit is geen lid van het bestuur. Jan Grooten is per 13 augustus 2019 benoemd als SFH Audit. Eerste aanspreekpunt voor de SFH Audit is de vicevoorzitter van het fonds. De SFH audit besteedt de vervulling van zijn werkzaamheden uit aan een externe vervuller.

Actuariële functie

Het bestuur kiest voor een invulling van zowel het houderschap als de vervullersrol, middels uitbesteding, door de externe certificerend actuaris. Eerste aanspreekpunt voor de SFH Actuarieel is een van de bestuursleden die lid is van de Commissie Pensioenen en Communicatie. De SFH Actuarieel rapporteert aan het bestuur.


DPS

De feitelijke werkzaamheden heeft het bestuur uitbesteed aan DPS. Het bestuur blijft wel verantwoordelijk voor alles wat DPS doet. Klik hier voor meer informatie over DPS.
Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......