Duurzaam en verantwoord beleggen

Een goed pensioen in een leefbare wereld

Ook wij als pensioenfonds nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Duurzaamheid is voor het bestuur van Pensioenfonds PDN een belangrijk onderdeel van de belegginsfilosofie en volledig onderdeel van de beleggingsbeginselen. Wij zijn het ondernemingsfonds van DSM Nederland en van daarmee gelieerde ondernemingen. Het is voor ons belangrijk dat wij een duurzaamheidsbeleid hebben dat aansluit bij de normen en waarden van DSM.

Hoe we dit zoal aanpakken en wat we in 2022 bereikt hebben, lees je hier in vogelvlucht.

We zien het als onze voornaamste taak om te blijven zorgen voor een goed pensioen, nu en later, daarom beleggen we de pensioenpremies van onze deelnemers op een verantwoorde manier. Talloze wetenschappelijke studies sterken ons in onze overtuiging dat duurzaamheid niet ten koste hoeft te gaan van het rendement op onze beleggingen. In tegendeel, juist door informatie over mens, milieu en goed ondernemingsbestuur mee te nemen in ons beleid, worden meer weloverwogen beleggingsbeslissingen genomen. Zeker omdat we beleggen voor de lange termijn.

Duurzaam beleggen.jpg (35 KB)Wil je graag uitgebreide informatie over ons Duurzaamheidsbeleid? Klik hier.

Maar hoe doe je dat dan? Maatschappelijk verantwoord of duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen_2.jpg (5 KB)Om te beginnen een algemene, korte video (klik op afbeelding) over Duurzaam beleggen: het nieuwe normaal.


Wat wil Pensioenfonds PDN bereiken met duurzaam beleggen?

Pensioenfonds PDN ondertekende met andere pensioenfondsen eind 2018 het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen. De ondertekenaars van dit Convenant kiezen voor een aanpak waarbij de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights als basis worden genomen om ESG (Environmental Social and Governance)-risico’s te identificeren, te prioriteren en te adresseren.

Doordat we ons verbinden aan deze richtlijnen en principes, geven we aan dat we ons focussen op specifieke maatschappelijke ontwikkelingen die voor onze deelnemers belangrijk zijn én als risicovol zijn geidentificeerd voor de beleggingsportefeuille.

SDGs.png (56 KB)We richten ons op dit moment specifiek op 3 thema's: gezondheid en welzijn, klimaat en energie én grondstoffen en circulariteit. Deze thema’s zijn gekoppeld aan vier duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals (SDG’s).
We kijken dan met name naar:
SDG 3 – goede gezondheid en welzijn;
SDG 7 – betaalbare en duurzame energie;
SDG 12 – verantwoorde consumptie en productie; en
SDG 13 – klimaatactie.

Overzicht focusthema's en -SDG's
Focus SDGs.jpg (71 KB)

Beleidsinstrumenten als basis

Het duurzaamheidsbeleid van Pensioenfonds PDN is opgebouwd rondom 6 beleidsinstrumenten. Deze instrumenten vormen de basis en zijn:

ESG-integratie

ESG staat voor Environment (omgeving/milieu), Social (sociaal) en Governance (ondernemingsbestuur). Pensioenfonds PDN is ervan overtuigd dat rekening houden met ESG-criteria bij het nemen van beleggingsbeslissingen leidt tot betere resultaten en/of betere beheersing van risico’s op de lange termijn.

Daarom hanteren we in onze beleggingsportefeuille onder meer concrete doelstellingen voor de reductie van CO2-emissies. Om aan te sluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs stelden we in 2021 een lange termijn reductiedoelstelling op: een net zero CO2-uitstoot van onze beleggingsportefeuille in 2050. Daarnaast bepaalden we een doelstelling voor de nabije toekomst: Pensioenfonds PDN streeft in 2030 naar een reductie in CO2-emissies van 55% ten opzichte van de benchmark in 2016 voor aandelen, investment grade credits en US high yield obligaties.

Realisatie doelstelling CO2-reductie
Carbon footprint meting.JPG (140 KB)


Impact Investing

SDGs.png (56 KB)Met onze impact investments willen we naast het realiseren van financieel rendement ook een oplossing bieden voor verschillende maatschappelijke en duurzaamheidsuitdagingen. We sluiten hierbij aan bij de visie van de Verenigde Naties. Deze stelt dat voor een leefbare, duurzame wereld in 2030 alle 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, ofwel Sustainable Development Goals, behaald moeten zijn. Wij definiëren een investering daarom als een impact investment wanneer er sprake is van een positieve bijdrage aan minstens één van de 17 Sustainable Development Goals.

Een voorbeeld van een duurzame investering in de Europese aandelenportefeuille is Siemens Energy AG. Dit bedrijf biedt energieproducten en -oplossingen en is met Siemens Gamesa wereldwijd actief in de duurzame windindustrie.

Realisatie doelstelling Impact Investments

Realisatie Impact Investments.jpg (22 KB)

Binnen de staats- en bedrijfsobligaties kan positief aan SDG’s worden bijgedragen door te beleggen in zogenaamde impact bonds: green bonds, social bonds en sustainability-linked bonds. Per ultimo 2021 zijn we begonnen met het meten van het percentage impact bonds in onze beleggingsportefeuille.

Impact Investments.JPG (55 KB)


Engagement

We willen dat onze beleggingen zoveel mogelijk positieve impact en bij voorkeur zo weinig mogelijk negatieve impact op de wereld hebben. We sporen bedrijven aan om te zorgen voor een positieve ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke (duurzaamheids)vraagstukken.

We hebben het voeren van engagement uitbesteed aan een hierin gespecialiseerd bedrijf, Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments treedt namens meerdere institutionele beleggers als engagementpartij op. Door samen te werken, vergroten we onze impact.
We stelden onszelf voor 2022 als doelstelling om minimaal 25% van het aantal engagements te richten op de focus-SDG’s 3, 7, 12 en 13.

Illiquide fondsbeleggingen.png (160 KB)

We realiseerden uiteindelijk een percentage van 36%, dus dat is boven verwachting. Los hiervan bepaalden we dat we bedrijven uitsluiten wanneer ze 3 jaar lang geen voortgang boeken in een engagementtraject binnen onze focusthema’s.

Voorbeelden van engagement vooruitgang:

Climate Action 100+
Pensioenfonds PDN is aangesloten bij Climate Action 100+. Dit initiatief wil ervoor zorgen dat 's werelds grootste uitstoters van broeikasgassen actie ondernemen tegen klimaatverandering. Meer dan 700 beleggers wereldwijd, met een beheerd vermogen van meer dan $ 65 biljoen, gaan in gesprek met bedrijven om hun beleid op klimaatverandering te verbeteren, emissies terug te dringen en klimaatgerelateerde rapportages te verbeteren.

Acces to medicine
CTI heeft, onder andere namens Pensioenfonds PDN, met GSK, AstraZeneca en Novartis gesproken over toegang tot geneesmiddelen. Er is gesproken met de ondernemingen over hun scores in de Access to Medicine Index, een initiatief dat inzichtelijk maakt wat het beleid is van geneesmiddelenfabrikanten om de allerarmsten van de nodige medicijnen te voorzien, en de manier waarop zij de bevindingen van de index gebruiken. Daarbij zijn drie ontwikkelingen zichtbaar. Ten eerste zijn de toegangsstrategieën in de sector toegenomen en is de kloof tussen de bedrijven kleiner geworden. Ten tweede wordt de index algemeen erkend en "houdt het bedrijven scherp", vooral wat betreft de toegangsstrategieën voor de armste in de wereld. Ten slotte worstelt de industrie met het meten van het effect van hun toegangsstrategieën en gebruikt zij vaak uiteenlopende meetmethoden om dit vast te stellen.

Verantwoorde productie
Ook op het gebied van ons focusthema “Grondstoffen en circulariteit” voert CTI namens Pensioenfonds PDN de dialoog met bedrijven. Een voorbeeld hiervan is Mettler-Toledo, een multinationale fabrikant van weegschalen en analytische instrumenten. Het is de grootste leverancier van weeginstrumenten voor gebruik in laboratorium-, industriële en levensmiddelendetailhandel. In 2022 heeft Mettler-Toledo nieuwe doelstellingen geformuleerd voor duurzame verpakkingsmaterialen, waaronder >80% uit gerecyclede of gecertificeerde duurzame bronnen en >95% makkelijk recyclebaar of composteerbaar in 2025.

Uitfasering van kolen
Het Duitse RWE is actief in de opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit en gas. Het concern heeft als een van de laatste Europese nutsbedrijven nog belangen in kolenmijnen en -centrales. RWE is geraakt door de invasie van Oekraïne door Rusland en het effect daarvan op de energie- en gasprijzen in de EU, wat weer van invloed is op de CO2-reductiestrategie. RWE heeft in opdracht van de Duitse overheid 1,3 GW aan gesloten kolencentrales heropend, tot maart 2024.

CTI heeft in 2022 meerdere keren met het IR-team en hoofd duurzaamheid van RWE gesproken over de gevolgen van de Europese energiesituatie op net zero en over de biodiversiteits- en klimaatrisicobenadering. De verwachting voor wat betreft de afbouw van kolen zijn gedeeld, namelijk dat RWE duidelijke plannen formuleert voor de uitfasering na 2024 van de heropende centrales en dat er, zodra de Duitse overheid de uitfasering van kolen naar voren haalt, weer gewerkt wordt met een wetenschappelijk onderbouwd doel van 1,5°C. Er is ook gesproken over de plannen van RWE om een aantal centrales om te bouwen naar biomassa. Daarbij zijn met name zorgen geuit over de inkoop van biomassa bij Oost-Europese landen met slecht bosbeheer. RWE verzekerde dat de korte termijn investeringsdoelen voor duurzame energie omhooggaan, al verlegt de regiofocus zich mogelijk vanwege het veranderende politieke landschap van de VS en het VK naar Duitsland.

Biodiversiteit
De omvang van het huidige biodiversiteitsverlies vormt een grote bedreiging voor onze ecosystemen. CTI startte hiervoor, mede namens Pensioenfonds PDN, 2 jaar geleden een engagementproject. Inmiddels spreekt ze met 21 bedrijven in de sectoren transport, financiën, niet-duurzame consumptiegoederen en grondstofwinning om schadelijke activiteiten voor de wereldwijde biodiversiteit te stoppen.

Realisatie doelstelling Engagement
Doelstelling Engagement.JPG (78 KB)


Stembeleid

Pensioenfonds PDN ziet naast engagement, stemmen als de meest effectieve manier om bedrijven te beïnvloeden om hun gedrag te veranderen en hierdoor bij te dragen aan het inperken van de negatieve impact en het vergroten van positieve impact. Daarom vinden we gebruik maken van ons stemrecht zo belangrijk.

Vanaf 2022 stemmen we zowel voor onze Nederlandse beleggingen als voor alle wereldwijde, beursgenoteerde beleggingen. Afgelopen jaar stemden we in 1.095 aandeelhoudersvergaderingen op meer dan 13.000 voorstellen. Op ruim 20% van die voorstellen stemde CTI namens Pensioenfonds PDN tegen, blanco of onthield ze zich van stemming. Voor 7 vergaderingen was dat niet mogelijk door liquiditeit beperkende voorwaarden. Daarmee behaalden we onze ambitie niet, maar we zijn desondanks tevreden met het eindresultaat.

Op onze website publiceren we ieder kwartaal hoe er is gestemd op de algemene vergadering van de ondernemingen waarin we beleggen. Dat doen we per individuele onderneming en per stempunt.

Realisatie doelstellingen stembeleid
Doelstellingen Stembeleid.JPG (98 KB)


Uitsluiting

Helaas kunnen we een negatieve impact met engagement en stemmen niet altijd drastisch verlagen. Daarom sluiten we sommige bedrijven en landen uit. Dat doen we op basis van 2 kenmerken: product en gedrag. Zo sluit Pensioenfonds PDN productgroepen uit als controversiële wapens, clustermunitie en tabak. Gebaseerd op de 10 principes van de ‘VN Global Compact’ en internationale sanctielijsten van de VN Veiligheidsraad, Nederland of de Europese Unie sluiten we bedrijven of landen uit vanwege hun gedrag.

Pensioenfonds PDN sloot in 2022 168 bedrijven en 14 landen uit van het beleggingsuniversum. Dit zijn 37 bedrijven en 1 land meer dan in 2021. Een goed voorbeeld is Gazprom, het grootste aardgasbedrijf ter wereld dat voor de meerderheid in handen is van de Russische staat.

Realisatie doelstellingen uitsluiting
Doelstellingen Uitsluiting.JPG (71 KB)


Transparantie

Om transparant te zijn over het duurzaamheidsbeleid en de uitvoering daarvan, publiceert Pensioenfonds PDN jaarlijks een duurzaamheidsverslag. Hierin wordt ook gerapporteerd over de voortgang van de implementatie van het IMVB convenant. Daarnaast publiceert Pensioenfonds PDN op zijn website op jaarbasis een overzicht van de totale beleggingsportefeuille en rapporteren we op de website over de uitkomsten van het stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen. Tot slot participeert Pensioenfonds PDN aan marktbrede initiatieven zoals de VBDO benchmark en de PRI assessment van de VN.


Verslaglegging

Om transparant te zijn over het duurzaamheidsbeleid en de uitvoering daarvan, publiceert Pensioenfonds PDN jaarlijks een duurzaamheidsverslag. In dit verslag geven we aan hoe we in het desbetreffende jaar met duurzaamheid zijn omgegaan en welke resultaten er op het gebied van duurzaamheid zijn bereikt.

In het kader van openheid over waar Pensioenfonds PDN in belegt publiceren we op onze website op jaarbasis een overzicht van onze totale beleggingsportefeuille. Voor meer informatie bezoek onze website Beleggingsbeleid bij Pensioenfonds PDN. Ook rapporteren we op onze website over de uitkomsten van het stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen. Tot slot zijn er regelmatig items in het PDN Magazine en op de website te vinden over het duurzaamheidsbeleid van Pensioenfonds PDN.

Duurzaamheidsacties 2023

Ook in 2023 staat duurzaamheid hoog op de agenda van het Pensioenfonds PDN-bestuur. Een aantal duurzaamheidsacties die we voor 2023 definieerden, zijn:

  • Onderzoek naar uitbreiding van het uitsluitingenbeleid op basis van een aangescherpt landenbeleid;
  • Onderzoeken hoe we klimaatrisico’s kunnen integreren in het beleggingsproces;
  • Inzichtelijk maken van de positieve en negatieve impact van de aandelen- en bedrijfsobligatieportefeuilles op focus-SDG’s 3, 7, 12 en 13;
  • Evalueren en waar nodig aanscherpen van het beleggingsbeleid;
  • Vergroten van het draagvlak voor duurzaam en verantwoord beleggen onder onze deelnemers door meer te rapporteren over duurzaamheidsactiviteiten en -resultaten.