Duurzaam en verantwoord beleggen

Een goed pensioen in een leefbare wereld

Ook wij als pensioenfonds nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Duurzaamheid is voor het bestuur van PDN een belangrijk onderdeel van de belegginsfilosofie en volledig onderdeel van de beleggingsbeginselen. Wij zijn het ondernemingsfonds van DSM Nederland en van daarmee gelieerde ondernemingen. Het is voor ons belangrijk dat wij een duurzaamheidsbeleid hebben dat aansluit bij de normen en waarden van DSM.

In dit artikel lees je in het kort wat PDN doet op het gebied van duurzaamheid.

We zien het als onze voornaamste taak om te blijven zorgen voor een goed pensioen, nu en later, daarom beleggen we de pensioenpremies van onze deelnemers op een verantwoorde manier. Talloze wetenschappelijke studies sterken ons in onze overtuiging dat duurzaamheid niet ten koste hoeft te gaan van het rendement op onze beleggingen. In tegendeel, juist door informatie over mens, milieu en goed ondernemingsbestuur mee te nemen in ons beleid, worden meer weloverwogen beleggingsbeslissingen genomen. Zeker omdat we beleggen voor de lange termijn.

Duurzaam beleggen.jpg (35 KB)Wil je graag uitgebreide informatie over ons Duurzaamheidsbeleid? Klik hier.

Maar hoe doe je dat dan? Maatschappelijk verantwoord of duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen_2.jpg (5 KB)Om te beginnen een algemene, korte video (klik op afbeelding) over Duurzaam beleggen: het nieuwe normaal.


PDN ondertekende met andere pensioenfondsen eind 2018 het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen. De ondertekenaars van dit Convenant kiezen voor een aanpak waarbij de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights als basis worden genomen om ESG (Environmental Social and Governance)-risico’s te identificeren, te prioriteren en te adresseren.

Doordat we ons verbinden aan deze richtlijnen en principes, geven we aan dat we ons focussen op specifieke maatschappelijke ontwikkelingen die voor onze deelnemers belangrijk zijn én als risicovol zijn geidentificeerd voor de beleggingsportefeuille.

We richten ons op dit moment specifiek op 3 thema's: gezondheid en welzijn, klimaat en energie én grondstoffen en circulariteit. 

SDGs.png (56 KB)Deze thema’s zijn gekoppeld aan vier duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals (SDG’s). We kijken dan met name naar:
SDG 3 – goede gezondheid en welzijn;
SDG 7 – betaalbare en duurzame energie;
SDG 12 – verantwoorde consumptie en productie; en
SDG 13 – klimaatactie.

Deze doelen sluiten naadloos aan op de focusgebieden van DSM.

Pijlers als basis

PDN heeft zijn strategische visie op duurzaamheid verder vertaald naar beleidsterreinen. Ons beleid voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam beleggen is daarmee op de volgende pijlers gebaseerd:

Uitsluiting
Sommige bedrijven of landen worden uitgesloten van investeringen door PDN. De basis voor dit uitsluiten van ondernemingen en landen is dat zij zich bezighouden met activiteiten die de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) of de Nederlandse overheid onaanvaardbaar vinden.

Doelinvesteringen
Met doelinvesteringen (‘Impact Investments’) investeert PDN in beleggingskansen die ook maatschappelijke en milieuproblemen helpen oplossen, zoals armoede in ontwikkelingslanden en klimaatverandering. Sinds 2020 koppelen wij een klein deel van het belegd vermogen aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG)s van de VN. Daarbij ligt onze focus op drie thema’s: (I) ‘gezondheid en welzijn’, (II) ‘klimaat en energie’ en (III) ‘grondstoffen en circulariteit’.

Transparantie
Een derde onderdeel van het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van PDN is dat het fonds transparant (zichtbaar) maakt waar het zijn geld belegt, welk stembeleid is gevoerd in het kader van corporate governance en een toelichting geeft in de vorm van een duurzaamheidsverslag. Bezoek onze website Beleggingsbeleid bij PDN voor meer informatie.

Engagement
Met ‘Engagement’ bedoelen we het in gesprek gaan met bedrijven die niet voldoen aan maatschappelijke normen en waarden. Ons doel hierbij is dat we bedrijven aansporen om te zorgen voor een positieve ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke (duurzaamheids)-vraagstukken. Volg deze link voor een overzicht van onze engagementactiviteiten.

Corporate Governance en stemrichtlijnen
Bij goed ondernemingsbestuur (Governance) gaat het om transparant en efficiënt toezicht op het bestuur van een onderneming. Uitgangspunt is dat het bestuur en de Raad van Commissarissen verantwoording afleggen over het ondernemingsbeleid en het door de Raad van Commissarissen uitgeoefende toezicht hierop. Door vervolgens tijdens aandeelhoudersvergaderingen onze stem te laten horen, kunnen we invloed uitoefenen op het beleid en de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin PDN aandelen heeft. Het actief stemmen hebben wij ondergebracht bij BMO Global Asset Management. Wij onderschrijven hun richtlijnen en zij geven gehoor aan onze verzoeken. Meer informatie over de stemrichtlijnen via BMO Global Asset Management is hier te vinden. Om te zien hoe PDN gestemd heeft, klik hier.

ESG integratie en verlaging CO2 uitstoot
Bedrijven die het milieu te zwaar belasten of op een niet-acceptabele manier met bepaalde sociale factoren omgaan (bijvoorbeeld met de werknemers en andere belanghebbenden bij de onderneming) zijn in de ogen van PDN geen ESG-belegging. Wij hebben de overtuiging dat dergelijke bedrijven in de toekomst geen bestaansrecht hebben en dus geen goede belegging zijn voor het fonds.

In de PDN brochure Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate Governance vind je nog meer informatie over dit onderwerp.


Verslaglegging

Om transparant te zijn over het duurzaamheidsbeleid en de uitvoering daarvan, publiceert PDN jaarlijks een duurzaamheidsverslag. In dit verslag geven we aan hoe we in het desbetreffende jaar met duurzaamheid zijn omgegaan en welke resultaten er op het gebied van duurzaamheid zijn bereikt.

In het kader van openheid over waar PDN in belegt publiceren we op onze website op jaarbasis een overzicht van onze totale beleggingsportefeuille. Voor meer informatie bezoek onze website Beleggingsbeleid bij PDN. Ook rapporteren we op onze website over de uitkomsten van het stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen. Tot slot zijn er regelmatig items in het PDN Magazine en op de website te vinden over het duurzaamheidsbeleid van PDN.