Dekkingsgraad, rendementen en andere financiële cijfers

Dekkingsgraad PDN

De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad worden maandelijks rond de 10e werkdag gepubliceerd.

Februari 2023

Dekkingsgraad per 28 februari 2023: 128,5%

Beleidsdekkingsgraad per 28 februari 2023: 128,9%
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Voor meer informatie over de maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraden, klik hier.

Verloop dekkingsgraad

De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand februari met 4,2%-punt gestegen en bedroeg eind februari 128,5%. Gedurende de maand februari behaalden de aandelenmarkten een licht negatief rendement. De rente steeg, hetgeen een positief effect had op de dekkingsgraad vanwege het feit dat het pensioenfonds een gedeelte van het renterisico afdekt. Per saldo was het resultaat op de dekkingsgraad positief.

In februari werd het eens te meer duidelijk dat het einde van de strijd tegen inflatie nog niet in zicht is. De inflatie blijft hardnekkig hoog. De Centrale Banken zullen doorgaan met het verkrappen van het monetaire beleid. Dit bleek ondermeer uit de notulen van de beleidsvergaderingen van de Fed en de ECB. Er is een duidelijke intentie uitgesproken door beide Centrale Banken om de officiële rentetarieven nog verder te verhogen. Kapitaalmarktrentes liepen als gevolg hiervan op. De aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien.  In Europa stegen de aandelenmarkten, terwijl de overige regio’s, vooral in Azië en Emerging Markten, een daling lieten zien. Per saldo was er sprake van een lichte daling op de wereldwijde aandelenmarkten.

In zowel Europa als Amerika nam het consumentenvertrouwen toe. Dit toenemende vertrouwen wordt ondersteund door de aanhoudend krappe arbeidsmarkt. Economisch gezien verbeterde het beeld eveneens. Zo stegen in Amerika de detailhandelsverkopen verrassend sterk en wezen diverse leidende indicatoren ook op verbeterde vooruitzichten. In Europa steeg de inkoopmanagersindex voor de dienstensector en lieten diverse andere leidende indicatoren eveneens verbeteringen zien.

Het bestuur blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Cijfers bij kwartaalontwikkeling dekkingsgraad

In onderstaande tabel staan de dekkingsgraden per kwartaal en van voorgaande jaren. Ook de rente die we moeten gebruiken (de marktrente) en het rendement zijn in de tabel vermeld.
De kwartaaldekkingsgraad wordt enkele weken na het einde van elk kwartaal bijgewerkt. 

Stand per einde Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 2021 2020 2019 2018
Dekkingsgraad 123,7% 132,6% 128,1% 123,1% 115,5% 99,7% 104,0% 105,0%
Beleidsdekkingsgraad 127,1% 122,6% 117,5% 112,5% 108,9% 95,5% 102,3% 109,3%
Rente 2,7% 2,6% 2,0% 1,1% 0,5% 0,1% 0,7% 1,3%
Rendement (t/m) -13,8% -14,9% -11,4% -3,2% 8,2% 4,0% 12,7% -1,8%

Kijk voor meer informatie over de financiële ontwikkeling in het menu rechts.

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van PDN (pensioenvermogen) en de pensioenen die PDN nu en in de toekomst moet uitbetalen (de pensioenverplichtingen). Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110% is, dan staat tegenover elke € 100 die PDN onder andere moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 110 aan vermogen.

Cijfers bij jaarontwikkeling variabele nettopensioenuitkering

De variabele nettopensioenuitkering wordt jaarlijks aan het begin van het jaar aangepast op basis van het behaalde resultaat over het afgelopen jaar. Dit resultaat bestaat onder andere uit het behaalde rendement over de beleggingen, de ontwikkeling van de marktrente en het resultaat op overlijden binnen de groep van pensioengerechtigden met een variabele nettopensioenuitkering.

Stand per einde 2022 2021 2020 2019
Dekkingsgraad 109,53% 113,36% 96,89% 89,53%
Resultaat +9,53% +13,36% -3,11% -10,47%
Gemiddelde rente 2,90% 0,46% 0,00% 0,50%
Rendement  -15,83% 6,46% 4,40% 12,39%

Het totaal behaalde resultaat voor de groep in 2022 is +9,53%. Ondanks het negatieve rendement op beleggingen over 2022, is dit positieve resultaat grotendeels het gevolg van de gestegen rente in 2022. Hierdoor hoeft PDN minder geld te reserveren om de toekomstige variabele nettopensioenuitkeringen te kunnen betalen.

Het behaalde resultaat verdeelt PDN telkens over 5 jaar. Hierdoor is op basis van het resultaat over 2022 de verhoging van de variabele nettopensioenuitkering over 2023 tot en met 2027 gelijk aan 2,20% per jaar.

Kijk voor meer informatie en cijfers in de brochure 'Toeslagverlening’.