Dekkingsgraad en andere financiële cijfers

Dekkingsgraad PDN

De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad worden maandelijks rond de 10e werkdag gepubliceerd.

Augustus 2021

Dekkingsgraad per 31 augustus 2021: 109,8%

Beleidsdekkingsgraad per 31 augustus 2021: 104,0%
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Voor meer informatie over de maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraden, klik hier.

Verloop dekkingsgraad

De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand augustus met 1,3%-punt gestegen tot een niveau van 109,8%. Gedurende de maand augustus behaalden de aandelenmarkten een positief rendement. De rente is in de maand augustus gestegen. De stijging van de rente, in combinatie met het positief aandelenrendement, was de voornaamste oorzaak voor de positieve dekkingsgraadontwikkeling gedurende de maand augustus.

Aandelenmarkten behalen wereldwijd nieuwe records, ondanks dat een volledige terugkeer naar “normaal” nog even op zich laat wachten als gevolg van de deltavariant. Dit laatste heeft ook gevolgen voor het economisch sentiment in verschillende markten, waaronder Europa. Het consumentenvertrouwen daalde. Het economisch herstel is nog steeds ongekend krachtig. De inflatie loopt op, mede omdat de aanbodzijde van de economie als gevolg van de pandemie de toegenomen vraag niet kan bijhouden. Ook de sterke stijging van energie zorgt voor een stijging van de inflatie. Vooralsnog wordt echter aangenomen dat de opgelopen inflatie van tijdelijke aard is. Centrale Banken geven aan dat de lange termijn inflatieverwachtingen nog in lijn liggen met de inflatiedoelstelling. De centrale bank in de Verenigde Staten laat doorschemeren ruimte te zien om het opkoopprogramma later dit jaar af te gaan bouwen.

De onzekerheden in de markt blijven nog steeds groot. De stijging van de vaccinatiegraad vlakt af. Het aantal besmettingen blijft de laatste tijd redelijk constant en laat geen verdere daling meer zien. Landen zijn voornemens om verdere versoepelingen door te voeren. Welke effecten het verder openstellen van economieën heeft op het aantal besmettingen is nog onzeker. Het bestuur blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen..

Cijfers bij kwartaalontwikkeling dekkingsgraad

In onderstaande tabel staan de dekkingsgraden per kwartaal en van voorgaande jaren. Ook de rente die we moeten gebruiken (de marktrente) en het rendement zijn in de tabel vermeld.
De kwartaaldekkingsgraad wordt enkele weken na het einde van elk kwartaal bijgewerkt. 

Stand per einde Q2 2021   Q1 2021 2020 2019 2018
Dekkingsgraad  109,6%    106,8% 99,7% 104,0% 105,0%
Beleidsdekkingsgraad 101,7%   97,5% 95,5% 102,3% 109,3%
Rente 0,5%   0,5% 0,1% 0,7% 1,3%
Rendement (t/m) 3,6%   0,8% 4,0% 12,7% -1,8%

Kijk voor meer informatie over de financiële ontwikkeling in het menu rechts.

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van PDN (pensioenvermogen) en de pensioenen die PDN nu en in de toekomst moet uitbetalen (de pensioenverplichtingen). Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110% is, dan staat tegenover elke € 100 die PDN onder andere moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 110 aan vermogen.

Cijfers bij jaarontwikkeling variabele nettopensioenuitkering

Stand per einde 2020 2019
Dekkingsgraad 96,89% 89,53%
Resultaat -3,11% -10,47%
Gemiddelde rente 0,00% 0,50%
Rendement  4,40% 12,39%

Ontvang je een variabele nettopensioenuitkering, dan treed je toe tot de groep van alle pensioengerechtigden die ook een variabele nettopensioenuitkering ontvangen. Binnen deze groep worden alle resultaten (rendement op beleggingen, wijziging van marktrente en overlijden) met elkaar gedeeld. Het behaalde resultaat in een jaar vormt de basis voor de jaarlijkse aanpassing van alle variabele nettopensioenuitkeringen.

PDN haalde in 2020 over de kapitalen in de nettopensioenregeling een positief rendement uit beleggingen van 4,4%. Toch was het behaalde resultaat over 2020 -3,11%. Dit negatieve resultaat is het gevolg van de gedaalde marktrente in 2020. Hierdoor moet PDN meer geld reserveren om de toekomstige variabele nettopensioenuitkeringen te kunnen betalen.
Het behaalde resultaat verdeelt PDN over 5 jaar. Hierdoor is de verlaging van de variabele nettopensioenuitkering over 2021 tot en met 2025 gelijk aan 0,65% per jaar is.

Kijk voor meer informatie en cijfers in de brochure 'Toeslagverlening’.