Dekkingsgraad en andere financiële cijfers

Dekkingsgraad PDN

De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad worden maandelijks rond de 10e werkdag gepubliceerd.

Oktober 2021

Dekkingsgraad per 31 oktober 2021: 111,8%

Beleidsdekkingsgraad per 31 oktober 2021: 106,6%
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Voor meer informatie over de maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraden, klik hier.

Verloop dekkingsgraad

De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand oktober met 0,6%-punt gestegen tot een niveau van 111,8%. Gedurende de maand oktober behaalden de aandelenmarkten een positief rendement. De rente is in de maand oktober gedaald. Het positief aandelenrendement was de voornaamste oorzaak voor de positieve dekkingsgraadontwikkeling gedurende de maand oktober.

Verstoringen aan de aanbodkant van de economie, in combinatie met een toenemende vraag naar goederen en diensten, zorgt voor een toenemende druk op de inflatie. Energieprijzen lopen sterk op, hetgeen voor een versterkend effect zorgt. De jaar-op-jaar inflatie in de Eurozone liep hierdoor op tot 4,1% in oktober, het hoogste niveau sinds 2008. Ook in de rest van de wereld loopt de inflatie op. Centrale banken zien de oplopende inflatie nog steeds als een tijdelijk fenomeen, als gevolg van de coronapandemie, en verwachten dat de inflatie in 2022 weer zal afnemen.

Als gevolg van de problemen in de aanvoerketens en nieuwe maatregelen ter bestrijding van de pandemie staat het economisch momentum enigszins onder druk. Vooral de Amerikaanse groei viel tegen in het derde kwartaal. In Europa kwam de economische groei nog licht boven de verwachting uit.

De aandelenmarkten bleven het in de maand oktober goed doen en behaalden nieuwe all-time highs. Op de rentemarkten was een gemengd beeld zichtbaar. Nadat rentes aanvankelijk opliepen als gevolg van toegenomen inflatievrees en de verwachting dat centrale banken eerder en sneller dan verwacht zouden starten met het afbouwen van de opkoopprogramma’s, daalden de rentes in de tweede helft van de maand oktober toen centrale banken lieten doorschemeren hun beleid minder snel aan te zullen passen. Uiteindelijk liet de rente over de hele maand een daling zien.
Het bestuur blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Cijfers bij kwartaalontwikkeling dekkingsgraad

In onderstaande tabel staan de dekkingsgraden per kwartaal en van voorgaande jaren. Ook de rente die we moeten gebruiken (de marktrente) en het rendement zijn in de tabel vermeld.
De kwartaaldekkingsgraad wordt enkele weken na het einde van elk kwartaal bijgewerkt. 

Stand per einde Q3 2021 Q2 2021   Q1 2021 2020 2019 2018
Dekkingsgraad 111,2%  109,6%    106,8% 99,7% 104,0% 105,0%
Beleidsdekkingsgraad 105,2% 101,7%   97,5% 95,5% 102,3% 109,3%
Rente 0,5% 0,5%   0,5% 0,1% 0,7% 1,3%
Rendement (t/m) 4,9% 4,0%   0,8% 4,0% 12,7% -1,8%

Kijk voor meer informatie over de financiële ontwikkeling in het menu rechts.

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van PDN (pensioenvermogen) en de pensioenen die PDN nu en in de toekomst moet uitbetalen (de pensioenverplichtingen). Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110% is, dan staat tegenover elke € 100 die PDN onder andere moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 110 aan vermogen.

Cijfers bij jaarontwikkeling variabele nettopensioenuitkering

Stand per einde 2020 2019
Dekkingsgraad 96,89% 89,53%
Resultaat -3,11% -10,47%
Gemiddelde rente 0,00% 0,50%
Rendement  4,40% 12,39%

Ontvang je een variabele nettopensioenuitkering, dan treed je toe tot de groep van alle pensioengerechtigden die ook een variabele nettopensioenuitkering ontvangen. Binnen deze groep worden alle resultaten (rendement op beleggingen, wijziging van marktrente en overlijden) met elkaar gedeeld. Het behaalde resultaat in een jaar vormt de basis voor de jaarlijkse aanpassing van alle variabele nettopensioenuitkeringen.

PDN haalde in 2020 over de kapitalen in de nettopensioenregeling een positief rendement uit beleggingen van 4,4%. Toch was het behaalde resultaat over 2020 -3,11%. Dit negatieve resultaat is het gevolg van de gedaalde marktrente in 2020. Hierdoor moet PDN meer geld reserveren om de toekomstige variabele nettopensioenuitkeringen te kunnen betalen.
Het behaalde resultaat verdeelt PDN over 5 jaar. Hierdoor is de verlaging van de variabele nettopensioenuitkering over 2021 tot en met 2025 gelijk aan 0,65% per jaar is.

Kijk voor meer informatie en cijfers in de brochure 'Toeslagverlening’.