Ontvang je partnerpensioen van PDN?

Hoe zeker is je pensioen?

PDN heeft een hernieuwd herstelplan opgesteld en bij DNB ingediend. In het herstelplan heeft PDN aangetoond dat er, uitgaande van de financiële situatie eind 2021, voldoende herstellend vermogen bestaat om binnen de door PDN gekozen hersteltermijn van 10 jaar toe te groeien naar de vereiste dekkingsgraad, zonder dat maatregelen hoeven te worden getroffen.

Verhoging pensioen
Het leven wordt steeds duurder. Met 100 euro koop je over een paar jaar naar verwachting minder dan nu. Dat betekent dat de koopkracht van pensioenen achteruit gaat wanneer ze niet worden aangepast. PDN streeft ernaar de koopkracht van je pensioen zoveel mogelijk in stand te houden. Toeslagverlening is de verhoging van je pensioen in verband met gestegen prijzen of lonen. Zo behoudt je pensioen in de toekomst zijn waarde.

In de pensioenregeling van PDN wordt ernaar gestreefd het pensioen te verhogen met hetzelfde percentage als de prijzen. De toeslagverlening is echter voorwaardelijk. Of toeslagverlening mogelijk is, is namelijk mede afhankelijk van de financiële situatie van het fonds en wettelijke regels rondom toeslagverlening.