Nieuwsberichten

Uitleg verkiezingen Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Gepubliceerd op: 23-08-2023

In dagblad De Limburger is vandaag (23 augustus 2023) een artikel verschenen met als kop ‘Geweigerd als toezichthouder pensioenfonds DSM’. In het artikel wordt bericht over de aanstaande verkiezingen voor ons Verantwoordingsorgaan en het afwijzen van een kandidaat door de kiescommissie. In het artikel wordt een aantal beweringen gedaan die onjuist zijn. Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) vindt het belangrijk dat de direct betrokkenen - pensioengerechtigden en deelnemers - juist worden geïnformeerd en zet in onderstaand artikel kort uiteen wat de feiten zijn.

Net als elk pensioenfonds heeft PDN een zogeheten Verantwoordingsorgaan (VO). De belangrijkste opdracht van het VO is te oordelen over het handelen van het bestuur. Daarbij kijkt het VO of het bestuur de belangen van alle belanghebbenden, die betrokken zijn bij een besluit, goed en evenwichtig heeft afgewogen. De taken en bevoegdheden van het VO zijn beschreven in de Pensioenwet en in de Code Pensioenfondsen. Deze zijn dus wettelijk vastgelegd. Bij PDN bestaat het orgaan uit 4 leden namens pensioengerechtigden, 2 leden namens de deelnemers en 2 werkgeversleden. 

Rol kiescommissie

Bij het kiezen van leden voor het Verantwoordingsorgaan, is het VO zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de verkiezingen. Het VO wijst uit haar midden een kiescommissie aan, bestaande uit leden die niet verkiesbaar zijn. De kiescommissie voor de verkiezingen in 2023 bestaat uit een lid namens de pensioengerechtigden en een lid namens de werkgevers. Zoals in het verkiezingsreglement van het VO is opgenomen, bepaalt de kiescommissie of een kandidaat voldoet aan de gestelde eisen in de profielschets en informeert zij kandidaten hierover schriftelijk. Het bestuur van het fonds is op geen enkele manier betrokken bij de verkiezingen van het VO, noch bij de selectie of het afwijzen van de kandidaten.

Leden van het VO worden namens deelnemers en pensioengerechtigden gekozen door en uit de deelnemers en pensioengerechtigden. Dat betekent echter niet dat zij daarmee de belangenbehartiger zijn van de groep, waaruit en door wie zij gekozen zijn. Ieder VO-lid wordt, net als ieder bestuurslid, geacht de belangen van alle belanghebbenden af te wegen, dus van gepensioneerden, van de deelnemers en van de werkgevers.

Wanneer zijn de verkiezingen?

De volgende verkiezingen uit en door de pensioengerechtigden voor het VO zijn gepland voor september 2023. Er hebben zich 11 mensen kandidaat gesteld voor de 4 zetels van de pensioengerechtigden van het fonds.

Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......