Nieuwsberichten

Ontwikkeling van de dekkingsgraad PDN over 2022 Gepubliceerd op: 06-04-2023

Ontwikkeling van de dekkingsgraad

Zoals PDN al eerder heeft gemeld is de dekkingsgraad van het fonds in 2022 gestegen van 115,5% begin 2022 naar 123,7% aan het eind van 2022. In de dekkingsgraad eind 2022 is rekening gehouden met de besluiten tot verhoging in juli en eind 2022. Deze besluiten tot verhoging van de uitkeringen, de opgebouwde aanspraken van gewezen deelnemers en de aanspraken van deelnemers die pensioen opbouwen hadden een negatief effect op de dekkingsgraad van circa 10%.

De bij PDN gestorte premies voor de opbouw van nieuwe aanspraken door deelnemers die pensioen opbouwen hadden een negatief effect op de dekkingsgraad van 0,4%. De premies waren daarmee onvoldoende om de dekkingsgraad van 115,5% in stand te houden. 
Door het uitkeren van pensioen aan gepensioneerden steeg de dekkingsgraad met 0,5% omdat er meer geld in kas zit (dekkingsgraad hoger dan 100%) dan benodigd is om de pensioenen uit te keren.

De gestegen rente in 2022
De stijging van de rente, waarmee alle pensioenverplichtingen worden berekend, had een positief effect op de dekkingsgraad van 43,3%. De pensioenverplichtingen van het fonds daalden in 2022 door de rentestijging met maar liefst EUR 1,9 miljard.

Beleggingsresultaten 2022
Het totale beleggingsrendement van PDN over 2022 was negatief en bedroeg -13,8%. Dit was 1,2% beter dan de benchmark waartegen de beleggingen worden afgezet. De oorzaak van het negatieve rendement  lag met name in de gestegen rente, in combinatie met het gevoerde beleid ten aanzien van afdekking van het renterisico. De matchingportefeuille, waarmee het fonds een deel van de beleggingen koppelt aan de verplichtingen, had namelijk een negatief rendement van -20,5%. De rendementsportefeuille had een negatief rendement van -8,4%.
Deze negatieve rendementen hebben geleid tot een afname van het belegd vermogen van PDN van EUR 1,1 miljard. Het effect hiervan op de dekkingsgraad bedroeg -15,5%.

De Nederlandse Bank heeft de rendementscijfers over 2022 van alle individuele pensioenfondsen gepubliceerd. In dit vergelijk scoort PDN, ondanks het negatieve rendement beter dan 97% van alle andere Nederlandse pensioenfondsen. Slechts 5 andere pensioenfondsen deden het beter dan PDN. Dit is voornamelijk het gevolg van de relatief lage renteafdekking van PDN ten opzichte van veel andere pensioenfondsen.

Overige effecten ten aanzien van de ontwikkeling van de dekkingsgraad waaronder de aanpassing van de sterftegrondslagen bedroegen -9,4%.

Beleggingen in banken

Recentelijk stonden een aantal banken (met name Silicon Valley Bank en Credit Suisse) negatief in de media. Deze banken konden niet meer aan hun verplichtingen voldoen omdat het vertrouwen was verdwenen. PDN had een zeer kleine belegging in deze banken (minder dan 0,01% van het belegd vermogen).
Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......