Nieuwsberichten

PDN in de media Gepubliceerd op: 08-12-2022

Recentelijk is in krantenberichten aandacht besteed aan de historische financiële ontwikkelingen van PDN, het verhogen van de pensioenen, een klacht van een uitkeringsgerechtigde en het functioneren van het bestuur. Een goed moment om een aantal feiten nog eens op een rij te zetten.

Financiële ontwikkelingen

In het verleden zijn door toenmalige besturen besluiten genomen die achteraf op onderdelen niet goed hebben uitgewerkt, maar die op basis van de kennis op het moment van besluitvorming zijn genomen. Sociale partners (DSM en de vakbonden) houden bij het bepalen van de pensioenregeling rekening met de ambitie om de pensioenen te kunnen verhogen en het risico dat pensioenen eventueel moeten worden verlaagd. Het bestuur van het pensioenfonds richt de beleggingen vervolgens zodanig in dat bij een gangbaar economisch wereldbeeld die ambitie ook gerealiseerd kan worden. Het gevolg daarvan was dat PDN het renterisico slechts in beperkte mate had afgedekt. Maar omdat de rente, in afwijking van de gangbare economische vooruitzichten, zo sterk daalde is de financiële positie van PDN fors verslechterd. Opeenvolgende besturen hebben het beleid continu gemonitord, maar mogelijkheden om het beleid aan te passen waren beperkt doordat dit de ambitie voor het kunnen verhogen van het pensioen zou raken. De beperkte afdekking van het renterisico heeft er in 2022 overigens juist toe geleid dat de dekkingsgraad van PDN sterk is gestegen waardoor verhoging weer in beeld is gekomen.
Voor meer informatie verwijzen we graag naar een artikel over beleggen in PDN Magazine nr. 8.

Proces rondom verhogen van pensioen

Het proces rondom het verhogen van de pensioenen in 2022 is in een vorig nieuwsbericht ‘PDN en het verhogen van pensioenen’ toegelicht. Dit bericht is terug te vinden door hier te klikken.

Klachten

PDN neemt alle klachten zeer serieus en doet er het uiterste aan om ze op te lossen. PDN communiceert over klachten rechtstreeks met de desbetreffende deelnemer, maar zal over individuele klachten nooit met of via de media reageren.

Het bestuur

Een van de uitgangspunten die PDN in zijn beleid hanteert is een evenwichtige belangenafweging van alle deelnemers. Dit betekent dat de belangen van alle deelnemers (huidige werknemers, voormalige werknemers én pensioengerechtigden) evenwichtig in alle besluiten worden afgewogen. Dit wordt ook getoetst door de toezichthouder.

Het bestuur van PDN bestaat uit acht bestuursleden waarbij vier leden worden benoemd door DSM Nederland, twee leden worden voorgedragen door de Centrale Ondernemingsraad DSM en twee bestuursleden uit en door de pensioengerechtigden worden gekozen. De voorzitter wordt doorgaans gekozen door het bestuur uit de afgevaardigden van de werkgever. De vicevoorzitter wordt dan gekozen uit de vertegenwoordigers van werknemers en gepensioneerden. Ieder bestuurslid wordt voor benoeming individueel door de interne en externe toezichthouder, ofwel de Raad van Toezicht en De Nederlandsche Bank (DNB), getoetst op kennis, bestuurlijke vaardigheden en betrouwbaarheid. Het is de taak en verantwoording van ieder individueel bestuurslid om zonder last of ruggespraak in het belang van de deelnemers een evenwichtig besluit te nemen. Hierbij is iedere stem van ieder bestuurslid gelijk. De Raad van Toezicht van PDN houdt toezicht op het functioneren van het bestuur. Daarnaast legt het bestuur verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan (VO).
Voor meer informatie kijk op de PDN-website.

Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......