Nieuwsberichten

Wijzigingen in het bestuur Gepubliceerd op: 15-09-2022

Per 1 september 2022 is Piet Molenaar benoemd als bestuurslid van PDN, namens de werkgever. Hij volgt Marlies van Boom op, die heeft aangegeven geen tweede zittingstermijn te kunnen vervullen. Piet treedt aan in de functie van operationeel bestuurder beleggingen. Hij is voorzitter van de commissie beleggingen en eerst-verantwoordelijke in het bestuur voor alle beleggings-aspecten. Piet heeft ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder in de pensioensector en in uiteenlopende financiële functies in de financiële sector.

Het bestuur dankt Marlies van Boom voor haar grote inzet voor PDN en de aanscherpingen in het beleggingsbeleid die zij afgelopen jaren vorm heeft gegeven.  

Met de benoeming van Piet Molenaar heeft het fonds per 1 september 2022 ook de in het voorjaar gecommuniceerde andere werkwijze geheel geïmplementeerd en geformaliseerd. In de nieuwe werkwijze verrichten twee bestuursleden van PDN taken die zijn gericht op de procesbeheersing binnen het fonds en de uitvoering van de door het bestuur genomen (beleids)besluiten. Deze nieuwe werkwijze leidt tot een efficiëntere tijdsbesteding van bestuursleden waardoor het bestuur beter is voorbereid op de toekomst. De bestuursleden Eiko de Vries en Piet Molenaar zijn door het bestuur benoemd in deze nieuwe functies van operationeel bestuurders, na goedkeuring door de RvT en DNB. Beiden zijn 3 dagen in de week beschikbaar om de bovengenoemde werkzaamheden voor het fonds te verrichten.

PDN wenst Eiko de Vries en Piet Molenaar veel succes in hun nieuwe rollen.

De nieuwe werkwijze van het bestuur vraagt ook om een wijziging in de beloningsstructuur. Het bestuur heeft daartoe het beloningsbeleid aangepast, na advies van het VO en met goedkeuring van de RvT. Belangrijkste element is, dat nu ook expliciet schriftelijk is vastgelegd - wat altijd al in het fonds gebruikelijk was, dat voor alle leden van fondsorganen en adviseurs de beloning niet mag uitgaan boven de Wet Normering Topinkomen. De geactualiseerde versie van het beloningsbeleid is te vinden op de website (zie Downloads).   

Wijzigingen in het verantwoordingsorgaan

Medio juni heeft Harry Govers zijn lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan beëindigd.

Harry was verkozen namens pensioengerechtigden van het fonds en heeft sinds medio 2016 deel uitgemaakt van het VO. Het VO bedankt Harry voor de bijdragen die hij als VO-lid heeft geleverd.

Harry wordt opgevolgd door Meindert Dijkstra. Volgens de statuten is de eerstvolgende verkozene uit de laatste verkiezingen kandidaat voor de vrijgekomen positie in het VO. Meindert is als 6e gekozen uit de verkiezingen voor en door pensioengerechtigden van PDN. Op voordracht van het VO heeft het bestuur Meindert Dijkstra benoemd als VO lid namens pensioengerechtigden. Zijn benoeming is ingegaan op 1 september 2022.

PDN wenst Meindert veel succes in zijn nieuwe rol. 

Gewijzigde samenstelling raad van toezicht

Per 15 juli 2022 zijn Cor van der Sluis en Marlies van Loon benoemd als voorzitter, respectievelijk lid van de raad van toezicht van PDN. Zij volgen Margreet Teunissen en Mila Hoekstra op die per 13 juli 2022 zijn teruggetreden in verband met de door PDN ingezette marktverkenning en de rollen die beide vervullen bij een apf (algemeen pensioenfonds).

Het bestuur heeft op bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan Cor van der Sluis benoemd als voorzitter van de raad van toezicht. Cor is een ervaren voorzitter en toezichthouder in de pensioensector. Cor heeft een brede ervaring met complexe veranderprocessen waarbij hij als toezichthouder betrokken is geweest. Cor beschikt over diepe kennis en ervaring op het gebied van pensioenen, relevante wet- en regelgeving, uitbesteding en ICT.

Marlies van Loon is benoemd als lid van de raad van toezicht van PDN. Marlies beschikt over ervaring als toezichthouder, bestuurder en begeleider van tender- en transitietrajecten voor pensioenfondsen. Marlies beschikt over diepe kennis en ervaring op het gebied van governance, communicatie, pensioenregelingen en uitbesteding.

Samen met het zittende lid Rajesh Grobbe, die zich vooral richt op de financiële en risicobeheer-onderwerpen van het fonds, beschikt PDN over een complementair en divers samengestelde raad van toezicht om de ontwikkelingen binnen PDN te beoordelen en te klankborden met bestuur en verantwoordingsorgaan.

Het bestuur dankt Margreet en Mila voor hun inzet voor het pensioenfonds en wenst Cor en Marlies veel succes in hun nieuwe rol.

Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......