Nieuws van het VO

Februari, maart en april 2022

In februari, maart en april heeft het VO meerdere vergaderingen gehad onder andere met de Raad van Toezicht en een vertegenwoordiging van het bestuur. In maart vond de half jaarlijkse bijeenkomst met de RvT plaats, waarbij met name de concept oordelen van de RvT over het functioneren van het bestuur en het concept oordeel van het VO over het door het bestuur gevoerde beleid aan de orde waren. Goed om te constateren dat de RvT en het VO op belangrijke dossiers in grote lijnen hetzelfde denken. De definitieve oordelen zullen in de jaarvergadering in mei, waarbij de jaarstukken aan de orde zijn, met het hele bestuur gedeeld worden.

In de vergaderingen met de RvT en bestuursdelegatie is ook stil gestaan bij meerdere actuele onderwerpen.

Het bestuur heeft aangegeven de werkwijze van het bestuur te gaan veranderen, in die zin, dat een tweetal bestuurders meer tijd kunnen besteden aan operationele zaken zodanig dat het complete bestuur voldoende tijd heeft om zich bezig te houden met alle belangrijke en toekomst gerichte dossiers. Wij als VO staan achter deze aanpassing gezien de complexiteit en veelheid van zaken die nu en in de naaste toekomst spelen.

Getriggerd door een herijking van de pensioenvisie voor de toekomst bij DSM wil het PDN bestuur nu de mogelijkheden verkennen wat mogelijke scenario’s zijn voor de toekomst van het fonds. Het bestuur heeft ons de afgelopen vergaderingen bijgepraat over de status van het onderzoek en toegezegd dat de komende tijd te blijven doen.

Ook de transitie naar de nieuwe pensioeninrichting op basis van de nog in behandeling zijnde Wet Toekomst Pensioenen houdt ons bezig. Het bestuur heeft al voorbereidende acties gestart en houdt ons op de hoogte van de voortgang. Belangrijk voor de voortgang is dat sociale partners tot overeenstemming komen over de nieuwe regeling en de keuze om daadwerkelijk te kiezen voor de transitie.

Het communicatie beleid is opnieuw aan de orde geweest, waarbij we als VO aandacht blijven vragen voor een communicatie die vertrekt vanuit de behoefte van de deelnemer om zijn pensioentoekomst te begrijpen en die hem aanzet tot nadenken over zijn situatie en mogelijkheden om zonodig zelf actie te ondernemen.

Het VO bereidt zichzelf middels kennissessies over de Nieuwe Wet Toekomst Pensioenen voor om de ongetwijfeld complexe materie en de keuzes die sociale partners en bestuur zullen moeten maken te kunnen begrijpen en vooral ook te kunnen beoordelen op de evenwichtige belangenbehartiging van alle belanghebbenden van het fonds. Een eerste sessie heeft plaatsgevonden in april.


Januari 2022

Het VO kwam in januari al meerdere malen bijeen. Tijdens het reguliere overleg met een bestuursdelegatie werd stilgestaan bij de stand van zaken van de door het VO gedane aanbevelingen voor 2021. Met name de aanbevelingen die betrekking hadden op het transitietraject naar de nieuwe toekomstige pensioenregeling zijn slechts ten dele uitgevoerd door vertraging in het  wetgevingstraject. Ook onze aanbevelingen op het gebied van het communicatiebeleid zijn niet volledig gerealiseerd. De nog openstaande punten zal het VO meenemen in zijn aanbevelingen voor 2022.

Tijdens de vergadering werd er door het VO op gewezen dat er momenteel veel publiciteit is over mogelijke ruimere regels voor indexatie van al opgebouwde rechten. Tezamen met de stijgende dekkingsgraad leidt dat tot verwachtingen bij onze (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Het VO vindt het extra pijnlijk dat het fonds, zeker nu de inflatie oploopt, wederom de met sociale partners overeengekomen ambitie op het gebied van indexatie niet kan waarmaken. Door het VO is het belang van transparante communicatie over dit onderwerp uitdrukkelijk bij het bestuur onder de aandacht gebracht.

Een aparte sessie met een bestuursdelegatie werd gewijd aan de financiële situatie van het fonds. Daarbij is gekeken naar de financiële resultaten die door het fonds bij het gekozen beleid ten opzichte van de te verwachten resultaten (de benchmarks) gerealiseerd zijn. In totaal laten de resultaten een licht betere performance zien dan de benchmark. Op onderdelen zijn er plussen en minnen. Ook werd gekeken naar hoe de financiële situatie van PDN zich verhoudt tot andere fondsen in Nederland en met name ook andere ondernemingspensioenfondsen. Daar waar andere fondsen een betere dekkingsgraad laten zien en daardoor (deels) ook hebben kunnen indexeren, is indexatie bij PDN al jaren niet aan de orde. De oorzaak daarvoor is gelegen in een combinatie van factoren.

Door het VO is verder een aparte vergadering georganiseerd om stil te staan bij de rol van het VO in het aanstaande transitietraject naar een nieuwe toekomstige pensioensituatie. Daarbij is belangrijk dat het VO voldoende kennis in huis heeft om dit ingewikkelde en langjarig traject te kunnen volgen en om tijdig zijn inbreng te kunnen leveren. Het VO gaat zich oriënteren over de mogelijkheden om de vereiste kennis op te bouwen.


December 2021

Het VO is in de maanden november en december 2021 een aantal keren (virtueel) bij elkaar gekomen. In november heeft de halfjaarlijkse bijeenkomst met de Raad van Toezicht plaatsgevonden waarbij de stand van zaken met betrekking tot het fonds en de (gezamenlijke) speerpunten zijn besproken. Als een van de actiepunten uit de zelfevaluatie heeft het VO in aanvulling op het reeds bestaande normenkader een VO toetsingskader uitgewerkt dat met de leden van de Raad van Toezicht is besproken. De Raad van Toezicht geeft aan dat het opgestelde document een goed beeld geeft van de rolinvulling en het functioneren van het VO. Een onderdeel uit het toetsingskader betreft het formuleren van onderwerpen waarover ten behoeve van een betere beeldvorming door de VO-leden verdieping is gewenst. Relevante onderwerpen komen aan de orde in separate themasessie, waarin (in overleg met het dagelijks bestuur) bestuursleden, medewerkers van DPS of andere uitgenodigd kunnen worden het betreffende onderwerp toe te lichten. Zo heeft er in december een themasessie plaatsgevonden met betrekking tot de beleggingen van het fonds met speciale aandacht voor de stand van zaken van het ESG-beleid.

In de reguliere VO-vergadering is door een bestuursvertegenwoordiging een update gegeven van de stand van zaken en zijn bestuursbesluiten en relevante zaken, waaronder de status van het transitietraject wet toekomst pensioenen, toegelicht. Mede naar aanleiding van de resultaten uit het deelnemersonderzoek heeft het VO uitdrukkelijk communicatie als thema bij het bestuur onder de aandacht gebracht.


Oktober 2021

Op 13 oktober is het VO weer bijeengekomen. In de vergadering is met name het thema communicatie besproken. In het kader van dit thema heeft bestuurslid M. van Heeswijk een specifieke toelichting gegeven omtrent de status van de communicatie strategie, maar zij heeft ook gereflecteerd op de geplande stappen hoe concrete speerpunten die zijn aangedragen door het VO naar aanleiding van ons recente advies zullen worden vormgegeven. Afgesproken is dat het bestuur het VO komend jaar pro-actief om input zal vragen bij dit proces en dat er meerdere contactmomenten zullen worden gepland. Daarbij zal het voordeel zijn dat het VO snel geïnformeerd is, en dat het bestuur direct inbreng verneemt van het VO en zo de lijnen kort zullen blijven. Naast dit onderwerp heeft het VO een constructieve uitwisseling van gedachten gehad met de aanwezige bestuursleden over de financiële situatie van het fonds in het algemeen alsmede de bestuursprioriteiten, waarbij het VO constateert dat het de komende periode actief de voortgang en ontwikkelingen zal monitoren, bijvoorbeeld ten aanzien van het nieuwe pensioencontract.


Juni 2021

Het VO is in de afgelopen maanden (april tot en met juni) een aantal malen virtueel bij elkaar gekomen. Helaas was het nog niet mogelijk elkaar te ontmoeten. Er heeft zich een aantal personele wijzigingen in het VO voorgedaan. Na het vertrek van Martin Aertsen uit het VO is eerstvolgende gekozene uit de verkiezingen, Albert Noteborn, per 1 april 2021 benoemd als VO-lid namens pensioengerechtigden. Ruud van Ool, aftredend op 1 juni 2021, is opgevolgd door Peter Coomans als VO-lid namens werkgever.

Nadat de VO-leden in april gesprekken hebben gevoerd met de Raad van Toezicht, accountant en actuarissen van het fonds hebben zij hun oordeel over 2020 definitief vastgesteld. De Raad van Toezicht heeft in het halfjaarlijks overleg met het VO verantwoording afgelegd over de uitgevoerde taken en bevoegdheden.  Ter afsluiting van de jaarcyclus hebben de VO-leden de (virtuele) jaarvergadering van het fonds bijgewoond, waarbij zij hun bevindingen en oordeel over 2021 aan het bestuur hebben gepresenteerd. Het oordeel en de reactie van het bestuur hierop zijn terug te vinden in het jaarverslag dat te raadplegen is onder de downloads op deze site.  Bovendien is het VO-oordeel terug te vinden in het Jaarbericht PDN 2020.

In de junivergadering is vooral de aandacht uitgegaan naar de uitwerking van de actiepunten uit de zelfevaluatie van het VO. Een nadere invulling van het VO toetsingskader zal in de komende tijd worden uitgewerkt. Daarnaast heeft het VO veel tijd besteed aan het communicatiebeleidsplan 2021-2023 dat voor advies door het bestuur is voorgelegd. Duidelijke, heldere communicatie naar alle betrokkenen is voor het VO een belangrijk speerpunt, zeker met het oog op de aankomende wijzigingen vanuit de Wet toekomst pensioenen. Het VO heeft een wettelijk adviesrecht over het communicatiebeleid en zal dit nauwgezet blijven volgen.


Maart 2021

Bij aanvang van de VO vergadering in maart heeft de voorzitter medegedeeld dat dhr. Martin Aertsen met directe ingang zijn werkzaamheden voor het VO heeft neergelegd wegens gezondheidsredenen. De leden van het VO betreuren dit zeer en bedanken Martin voor zijn jarenlange inzet voor het VO alsmede zijn constructieve houding en zeer gewaardeerde collegialiteit.

Recentelijk heeft het VO een zelfevaluatie uitgevoerd begeleid door een externe partij. De leden van het VO hebben deze sessie als erg nuttig ervaren waarbij kritisch is gekeken naar de onderlinge dynamiek en samenwerking, en waar zeker ook waardering voor elkaars inbreng en bijdrage is uitgesproken. De evaluatie werd afgesloten met een aantal concrete actiepunten voor 2021. Een van deze actiepunten was het helder verdelen van de speerpunten 2021 in de wettelijke adviestaken en meer algemene kennis/themasessies om de eerdergenoemde wettelijke taken goed uit te kunnen voeren. Tevens heeft het VO in de vergadering uitgebreid aandacht besteed aan het concept oordeel voor 2020 waarbij alle leden reeds in de periode daarvoor hun inbreng op de formulering van de onderbouwing en het oordeel hadden gegeven. Het concept oordeel is later in de vergadering ook uitgebreid besproken met het dagelijks bestuur. Het oordeel zal in een latere fase definitief worden gemaakt bij het afronden van de PDN jaarverantwoording over 2020.


Januari 2021

Omdat er recentelijk nieuwe informatie beschikbaar was gekomen vanuit de overheid ten aanzien van het nieuwe pensioenstelsel, heeft de bestuurssecretaris van het PDN het VO op de hoogte gebracht van de inhoud van het pensioenakkoord en met name welke impact dit zal hebben op het VO (en de RvT). Bestuursleden T. de Boer en E. Schippers waren tevens aanwezig gedurende deze presentatie waarbij ook de gelegenheid was om vragen te stellen. Het is duidelijk geworden dat het VO een paar belangrijke uitbreidingen van zijn adviestaak zal krijgen tijdens de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel. Veel vereisten zijn echter nog niet gereed en het blijft van belang de ontwikkelingen te volgen. Het Bestuur heeft toegezegd het VO te informeren zodra meer zaken duidelijk zijn en zal een planning gaan maken die met het VO zal worden gedeeld zodra deze gereed is. Nadat het Bestuur de vergadering had verlaten heeft M. van Boom, bestuurslid en voorzitter van de Commissie Beleggingen het VO een verdere toelichting gegeven op de beleggingsplannen 2021 van het fonds. Hierbij kwamen ook de prestaties van het fonds aan de orde en heeft het VO een aantal vragen ter verduidelijking gesteld, die allen voldoende zijn beantwoord. De vergadering werd afgesloten door het bespreken van het concept van het VO oordeel voor 2020.


December 2020
Het VO is in december twee keer samengekomen. Begin december heeft het VO de nieuw af te sluiten aansluitingsovereenkomsten met de aangesloten ondernemingen besproken en hierover advies uitgebracht aan het bestuur.  In de tweede december vergadering heeft J. Op Heij, bestuurslid PDN en Sleutelfunctiehouder Risicobeheer, een presentatie verzorgd waarin de ‘risk vision’ van het fonds nader werd toegelicht. Het is van belang voor het fondsbeleid en de uitvoering hiervan, om een visie op risicobeheer te hebben, die mede de ‘Eigen Risico Beoordeling’ 2021 zal onderbouwen. Het Bestuur heeft het VO geïnformeerd dat er een gedegen risicobeheerplan is gemaakt die een periodieke beoordeling van de fondsrisico’s alsmede de monitoring en bijstelling hiervan borgt. Het VO werd in de gelegenheid gesteld vragen te stellen die door J. Op Heij zijn beantwoord. Tevens is in deze vergadering een nagekomen aansluitingsovereenkomst aan de orde geweest die het VO op eenzelfde wijze als de eerdere aansluitingsovereenkomsten heeft beoordeeld. Tot slot heeft het VO aandacht besteed aan het voorbereiden van het oordeel over het boekjaar 2020 door het proces, de normering alsmede een aantal inhoudelijke zaken door te spreken.

November 2020

Op 10 november is het VO alweer virtueel bijeengekomen om een aantal zaken te bespreken waarover ​snelle oordeelsvorming van belang was, zoals ook al benoemd in het vorige overleg. Voor ons lag de nieuwe uitvoeringsovereenkomst die het Bestuur met DSM wilde overeenkomen en die ook de basis vormt voor de aansluitingsovereenkomsten met de overige deelnemende bedrijven.
Om deze uitvoeringsovereenkomst goed te kunnen beoordelen heeft het VO kennis genomen van de afzonderlijke elementen die hiervoor van belang zijn, zoals de uitkomsten van het risicobereidheidsonderzoek en had het VO het Bestuur verduidelijking gevraagd op een aantal punten.

Voor het VO is het belangrijk dat het Bestuur deze afzonderlijke elementen correct heeft gewogen en beoordeeld zodat de uitvoeringsovereenkomst een goede basis heeft. Het Bestuur had de te verduidelijken punten nu afdoende beantwoord door middel van zowel schriftelijk als mondelinge toelichting, alsmede deze punten op correcte wijze geborgd in de bestuurlijke documentatie.

Ook tijdens dit overleg zijn bestuurders Ton de Boer en Edith Schippers aangesloten om tekst en toelichting te verstrekken op de punten waarop het VO verduidelijking nodig had. Het VO was tevreden met de wijze waarop het Bestuur informatie had verstrekt en opvolging heeft gegeven aan de punten die aan de orde waren gesteld en kon besluiten tot een positief advies ten aanzien van de uitvoeringsovereenkomst.


Oktober 2020

Op 28 oktober heeft het VO via MS Teams vergaderd volgens planning. De health & safety omstandigheden laten het nog steeds niet toe om fysiek bijeen te komen. We hopen natuurlijk dat het online vergaderen niet altijd zo voort zal duren, maar we houden er zeker rekening mee dat dit voor het einde van het jaar niet meer zal veranderen.

Deze vergadering was de laatste vergadering van plaatsvervangend voorzitter Henk Bosch, derhalve hebben wij natuurlijk stilgestaan bij zijn afscheid waarbij zijn VO verleden de revue passeerde en wij hem hartelijk hebben bedankt voor zijn inzet en verdiensten voor het VO. Wij wensen hem veel succes bij zijn vervolg activiteiten.

Er was tijd gepland voor overleg door het VO onderling en een deel van de tijd was gereserveerd voor afstemming met het pensioenbestuur waarvan Edith Schippers en Ton de Boer aanwezig waren. Belangrijk onderwerp van (voor) bespreking was het besluitvormingsproces ten aanzien van de nieuwe pensioenovereenkomst, aangezien het oude contract per 31 december 2020 af zal lopen, en daarmee ook de vernieuwing van de uitvoeringsovereenkomst. Wij hebben bij het Bestuur een aantal aandachtspunten naar voren gebracht die belangrijk zijn voor een evenwichtige belangenafweging waaronder de periode waarbij het pensioenfonds gebruik mag maken van de afgesproken M1 solidariteitsruimte, alsmede de uitkomsten van het risicobereidheidsonderzoek.

Het Bestuur legde ons uit dat zij hun besluitvorming nog aan het onderbouwen zijn en dat het VO in elk geval tijdig de van belang zijnde onderwerpen ter tafel heeft gebracht. Verder werden in het kader van het nieuwe pensioencontract dat de komende jaren landelijk ingevoerd gaat worden een aantal gedachten uitgewisseld omtrent governance en werden afspraken voor het verdere proces gemaakt. Wederzijds werd in elk geval gezien dat de geformuleerde tijdspaden tot het nieuwe pensioenstelsel  ambitieus zijn, maar dat wij verdere wet- en regelgeving af zullen moeten wachten.

Nadat het pensioenbestuur de vergadering had verlaten hebben wij als VO de resultaten van onze zelfevaluatie doorgenomen. De evaluatie heeft plaatsgevonden in de eerste helft van 2020. De uitkomsten en aanbevelingen worden ter harte genomen, waaronder het aanbrengen van meer structuur in onze overleggen en het nog beter monitoren van de balans en de tijd die wordt gespendeerd aan een onderwerp. De nieuwe voorzitter Wil Beckers heeft hiertoe reeds acties ondernomen en ook de nieuwe VO leden ondersteunen de aanbevelingen.


September 2020

Op 31 augustus was er een PDN themadag over het nieuwe pensioenstelsel. Lange tijd was het plan elkaar fysiek te ontmoeten en daarbij ook afscheid te nemen van onze oud leden, maar dat kon door de toch weer wat aangescherpte Corona regels niet. We sloten de middag daarom af met een virtuele borrel, waarbij we toch zo gepast als mogelijk was afscheid namen van Dirk van den Bos, John van Engelen en Henk Lukkezen. 

In de september vergadering verwelkomden we Laurine Lemon in ons midden. Ze zal vanaf 1 november de rol en taken van Henk Bosch als door de werkgever aangewezen VO lid en plaatsvervangend voorzitter overnemen en is tot die tijd aspirant VO-lid.

Ook deze vergadering was weer volledig online, jammer genoeg met af en toe haperende verbinding. Gelukkig was de agenda niet al te veeleisend. We verdeelden de aandachtsgebieden voor het komende jaar. Voor het eerst gaan we daarbij niet alleen bij het opstellen van ons oordeel, maar ook bij de voorbereiding van de vergaderingen en de adviezen de taken verdelen. Onder andere door het vaststellen van een normenkader willen we ook efficiënter vergaderen. We hebben afgesproken om ook regelmatig terug te kijken en vast te stellen of dat echt werkt.

Natuurlijk was er ook weer overleg met het dagelijks bestuur van PDN. Er waren geen onderwerpen waarover we advies moesten afgeven, maar desondanks is de agenda overvol, met bespiegelingen over een nieuwe pensioenovereenkomst, en de daarmee verbonden uitvoeringsovereenkomst, de overgang naar een nieuw stelsel, bestuurswisselingen, het reviewen en verbeteren van beheersprocessen en aanpassingen in het beleggingsbeleid. Het bestuur neemt de tijd om verantwoording af te leggen, ook als er geen adviesbehoevende onderwerpen aan de orde zijn.


Juni 2020

De junivergadering had een volle agenda, en vond plaats via videoverbinding met iedereen thuis. De samenloop van het proces om tot een nieuwe pensioenovereenkomst en bijbehorende uitvoeringsovereenkomst te komen, en het ter beschikking komen van de uitwerking van het pensioenakkoord genereert veel informatie die verwerkt moet worden.

Tijdens de vergadering hebben we uitgebreid stilgestaan bij het premiebeleid dat PDN als input voor de sociale partners vastgesteld heeft. De nu al lang lage en steeds lagere rentestand zorgt voor druk op de onderhandelingen daarover. Indien de huidige premie wordt gehandhaafd is een volledige benutting van de fiscale opbouw voor het eerst in lange tijd niet meer mogelijk, waardoor de actieve deelnemers minder pensioen gaan opbouwen. Bovendien dreigen kortingen op de opgebouwde rechten door de druk op de aandelenkoersen als gevolg van de Coronacrisis bovenop het effect van de lage rentestand. Dit betekent dat bestuur en sociale partners moeilijke keuzes moeten maken, waarbij de afweging van de belangen van de verschillende groepen deelnemers essentieel is. Omdat die evenwichtigheid van bestuursbesluiten de essentie is van waar het VO op moet toezien, hebben we hier dan ook veel aandacht aan besteed. De actuaris van DPS lichtte de gevolgen van het gekozen premiebeleid toe. We hebben daarbij geconstateerd dat het bestuur er alles aan gedaan heeft om tot een evenwichtig besluit te komen, inclusief het gedeeltelijk overnemen van een door het VO voorgestelde aanpassing zoals opgenomen in het advies van het VO.

In de vergadering was zoals gebruikelijk het dagelijks bestuur van PDN bestaande uit Edith Schippers en Ton de Boer aanwezig om toelichting te geven bij diverse bestuursbesluiten die genomen of in de maak zijn. Dit betrof naast het vaststellen van het premiebeleid, onder andere ook de benoeming van een nieuwe beleggingsadviseur, en het vaststellen van het herstelplan, dat nodig is omdat de hoogte van de dekkingsgraad ook zonder de Corona-crisis verbeteren moet. Er waren in de afgelopen periode ook diverse besluiten nodig over het beleggingsbeleid. Het DB deelde ook mee dat Rein Pikaart als aspirant bestuurslid namens de gepensioneerden is benoemd en dat de benoemingsprocedure tot bestuurslid in gang is gezet.

In de vergadering waren verder ook de bestuursleden Marlies van den Boom en Piet Rennen aanwezig. Marlies lichtte diverse ontwikkelingen rond de beleggingen toe. Door de lage rentes worden we extra afhankelijk van rendementen en die zijn niet voorspelbaar. Daarom moet het beleggingsproces nog meer dan vroeger beheerst worden. De Nederlandse Bank let daar ook extra op. Marlies heeft ons uitgelegd hoe PDN zorgt dat de processen aan alle steeds maar zwaardere eisen blijven voldoen

Piet Rennen lichtte het IT beleid van PDN toe. De uitvoering van de IT is bij DPS, vallend onder het DSM regime in goede handen, maar omdat PDN een financiële instelling is zijn er toch andere accenten. En omdat het bestuur daarvoor verantwoordelijk is, moet het bestuur een sterk eigen beleid hebben en er strikt op toezien dat dat nageleefd wordt. 

Tenslotte was er in deze vergadering een drievoudige overdracht te formaliseren. Ten eerste namen we formeel afscheid van John van Engelen, Henk Lukkezen en Dirk van den Bos.  De voorzitter heeft ze kort toegesproken en we hebben de drie bedankt voor de uitstekende en soms langjarige bijdrages aan PDN. Op een gepast moment, als er meer mensen fysiek bij kunnen zijn zullen we het afscheid ook nog eens wat feestelijker doen. Tegelijkertijd zijn de drie tot dan toe aspirant leden Wil Beckers, Etha van de Wiel en Peter Pasmans vanaf 1 juli hun vervangers. Wil Beckers zal dan tevens het voorzitterschap overnemen van Martin Aertsen, die wel lid van het VO blijft. Tenslotte moet Henk Bosch terugtreden als lid en plaatsvervangend voorzitter omdat hij bij DSM uit dienst gaat. Het VO heeft het profiel na een kleine aanpassing vastgesteld en DSM om een voordracht voor zijn vervanger verzocht. De VO-leden beraden zich over hoe de rol van plaatsvervangend voorzitter in te vullen.

Tijdens de evaluatie van de vergadering hebben we ons nog beraden over hoe verder te gaan met de planning van vergaderingen, zolang we die via video blijven doen. We neigen er naar meer, maar dan  kortere vergaderingen te hebben. Dit levert nu geen extra reistijd meer op en lange video vergaderingen vragen te veel van het concentratievermogen.


Mei 2020 Jaarvergadering

In mei vond de jaarvergadering van PDN plaats. Dit jaar was er door Corona geen plenaire vergadering van alle betrokkenen mogelijk en moest alles via video en met beperktere teams afgehandeld worden. Het VO heeft zijn input via onze voorzitter geleverd. Hij beantwoordde ook een enkele vraag van het bestuur over wat we bedoelen met het evalueren van de bestendigheid van het paritaire bestuursmodel.  Ons oordeel en de reactie van het bestuur is te lezen in het jaarverslag dat op de PDN website te vinden is.


April 2020

Deze maand lagen er twee adviesaanvragen. De eerste over een kleine aanpassing van een overeenkomst met een aangesloten bedrijf, die volledig binnen  het aansluitingsbeleid valt en waarop dus zonder omhaal positief geoordeeld kon worden.

De tweede adviesaanvraag ging over het nieuwe premiebeleid, ter voorbereiding op een nieuwe pensioenovereenkomst. Het VO heeft na een gedegen voorbereiding door het bestuur en na het ontvangen van de gevraagde additionele informatie en ondersteund door de actuaris zijn advies opgesteld. Hierdoor zal het bestuur, na bestudering van het advies,  op het hiervoor geplande moment zijn input aan de sociale partners kunnen leveren. Daarna zal de dialoog tussen sociale partners en het pensioenfonds zijn vervolg gaan krijgen. In het vervolgproces zal het VO naar verwachting nog een rol gaan krijgen.

Daarnaast heeft het VO zijn oordeel over 2019 aan het dagelijks bestuur gepresenteerd. Door de Coronacrisis is het nog niet duidelijk hoe de jaarvergadering georganiseerd gaat worden en was dit misschien het enige bespreekmoment. Het dagelijks bestuur gaf aan het oordeel te begrijpen en de aanbevelingen van het VO in overweging te zullen nemen.

De RvT heeft verantwoording afgelegd aan het VO over zijn activiteiten in 2019. Tevens wisselden we het oordeel van RvT en VO uit, daarin zat veel overlap, maar ook verschillen, omdat de taken van beide organen nu eenmaal verschillend zijn.

De accountant en de certificerend actuaris hebben hun voorlopige conclusies aan het VO gepresenteerd. Zij gaven aan dat hun aanbevelingen van vorig jaar door het bestuur goed opgevolgd zijn. Ook attendeerden ze op het belang van vermelding in het jaarverslag van de Corona crisis. Voorts heeft het VO een verslag van de compliance officier ontvangen waarin die meldt dat er in 2019 geen bijzondere voorvallen zijn geweest. Een geruststellend bericht dus.

Het VO had al voor de Coronacrisis gemerkt in zijn effectiviteit beperkt te zijn onder meer doordat het reglement niet voorzag in situaties waarin sommige leden alleen via een videoverbinding kunnen deelnemen. Door de Coranacrisis kan er al enige tijd alleen via online tools vergaderd worden. De tijdelijke wet COVID-19 maakt dit in ieder geval tot 1 september 2020 mogelijk. Dat maakt het noodzakelijk de reglementen aan te passen zodat ook na deze situatie digitale vergaderingen kunnen plaatsvinden waarin alle nodige besluiten genomen kunnen worden. In afstemming met het Bestuur, waarvoor dit ook speelt, wordt gewerkt aan een aanpassing.

Tenslotte meldde Martin Aertsen dat hij het voorzitterschap na de installatie van de nieuwe leden op 1 juli wil neerleggen. Wil Beckers heeft zich hierna, op voordracht van een van de leden, bereid verklaard het voorzitterschap op zich te nemen en is vervolgens door het VO per 1 juli aanstaande als voorzitter gekozen.


Maart 2020

Het bestuur heeft toegelicht hoe PDN omgaat met de Coronacrisis. Het bestuur hanteert de vooraf vastgestelde procedures voor crisismanagement. Zo grijpt het pas in in beleggingen als bepaalde triggers worden geraakt, hetgeen ten tijde van onze vergadering nog niet het geval was. Het bestuur bevestigde het door ons aangegeven belang ook de deelnemers te informeren over wat PDN op dit gebied doet. Zo verscheen ongeveer ten tijde van de vergadering een mededeling hierover. 

We hebben een positief advies uitgebracht over een addendum op de uitvoeringsovereenkomst waarin wordt vastgelegd dat de hersteltermijn die PDN hanteert voor het herstelplan van 7 naar 10 jaar gaat. Hiermee gaat de kritische dekkingsgraad waaronder gekort moet worden weer wat omlaag nadat die door de ontwikkeling van de rente en aanpassingen opgelegd door de politiek angstig dichtbij was gekomen.

Bij de bespreking van de voorbereiding op de nieuw af te sluiten uitvoeringsovereenkomst heeft het VO bij het bestuur op een evenwichtig pakket aangedrongen.

Sociale partners bepalen de inhoud van de pensioenregeling en de premieruimte.
Het bestuur stelt het totale beleidskader vast, waarin de diverse elementen in samenhang op evenwichtigheid voor alle belanghebbenden worden beoordeeld.  

In onze tweede maart meeting zijn we door het bestuur via een presentatie uitgebreid voorgelicht over aanpak, proces en overwegingen welke gaan leiden tot een voorstel nieuw contract per 1-1-2021. De sociale partners willen nu geen grote wijzigingen in onze pensioenregeling aanbrengen, omdat na het sluiten van een nationaal pensioenakkoord over de stelselwijziging toch weer alles gaat veranderen. Zonder meer verlengen van de huidige regeling is niet mogelijk omdat er veel veranderd is in 5 jaar. We starten met andere vooruitzichten in rentestand en dekkingsgraad, en er moet rekening gehouden worden met de uitkomsten van een nieuw risicobereidheidsonderzoek onder de deelnemers. Mede daarom heeft het bestuur al zijn Policy Beliefs, die een leidraad bieden voor het bestuursbeleid, aangepast. Ook die hebben invloed op de keuzes die gemaakt moeten worden. Deze keuzes zijn: de hoogte van de premie, de verdeling daarvan over werkgevers en werknemers, de hoogte van de opbouw, de wijze van berekenen van de benodigde (kostendekkende) premie, de mate van acceptatie van verschil tussen benodigde en ingelegde premie, afspraken over indexatie en inhaalindexatie en de lengte van de hersteltermijn in het geval van onderdekking. Dat gehele pakket bepaalt hoe de nieuwe overeenkomst uitwerkt voor verschillende groepen (jong/oud, actieven/slapers/gepensioneerden, hogere/lagere salarisgroepen) en moet dus evenwichtig zijn.

Tijdens de presentatie werden meerdere opmerkingen, vragen en kanttekeningen gemaakt welke enerzijds zullen leiden tot nadere informatie voor het VO en anderzijds meegenomen kunnen bij de besprekingen binnen het bestuur. In de maartvergadering heeft het bestuur het voorgenomen beleid vastgesteld zodat dit ter advisering in april aan het VO voorgelegd kan worden, zodat daarna het overleg met de sociale partners gevoerd kan worden.

Tot slot werd het Oordeel over 2019 zodanig afgerond dat dit in april met zowel Bestuur als RvT besproken kan worden.


Januari 2020
Motivaction heeft in opdracht van het bestuur een risicobereidheidsonderzoek uitgevoerd onder deelnemers (inclusief slapers) en pensioengerechtigden. Daaruit bleek dat er vergeleken met het vorige onderzoek in 2013 niet veel verandering in risicobereidheid is. De uitkomsten van het risicobereidheidsonderzoek zijn belangrijk voor het bestuur bij het aanvaarden van het nieuwe pensioencontract en bij het vaststellen van de policy beliefs van het bestuur. De onderhandelingen tussen werkgever en bonden over dit nieuwe contract beginnen binnenkort.

Uit het onderzoek is gebleken dat een groot deel van de respondenten het pensioenstelsel mogelijk niet goed begrijpt en bijvoorbeeld denkt dat de inleg van dit moment wordt gebruikt voor het betalen van de pensioenen van dit moment, terwijl die toch echt worden betaald uit de 7 miljard euro die het fonds in kas heeft door de premies uit het verleden en het rendement daarop. Het bestuur heeft aangegeven de uitkomsten van het onderzoek te evalueren en waar nodig, eventueel samen met de werkgever, actie te ondernemen.

Het VO heeft afgesproken om in de voorbereiding van zijn oordeel vanaf dit jaar (het oordeel over 2020) te werken aan de hand van een normenkader. Dit moet voor onszelf en voor het bestuur helderder maken waar we als VO vooral op willen letten in ons oordeel en aan welke normen/criteria we het handelen van het bestuur zullen toetsen. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat we hoofdzaken en bijzaken beter onderscheiden en daardoor efficiënter vergaderen met voldoende aandacht voor de essentiële zaken.
Vervolgens hebben we verder gewerkt aan het oordeel over 2019 dat nu zijn voltooiing nadert.

Tenslotte hebben we het bestuur gevraagd om toelichting van het beleggingsplan, het IT beleidsplan en toezending van de presentatie over het economisch wereldbeeld die door een externe adviseur aan het bestuur is gegeven.