Pensioenregeling 2021-2022

Wijzigingen in je pensioen vanaf 1 januari 2021

Als je als werknemer pensioen opbouwt bij PDN dan gebeurt dat per 1 januari 2021 onder een nieuwe pensioenregeling. Wat wijzigt er?
Je leest het hieronder via de vragen en antwoorden.  

Waarom is er een nieuwe pensioenregeling?

Er moest een nieuwe pensioenovereenkomst komen omdat de vorige overeenkomst afliep per 1 januari 2021. Vakbonden en werkgever zaten aan de onderhandelingstafel en bereikten een akkoord over een nieuwe pensioenovereenkomst.


Hoe lang geldt de nieuwe pensioenovereenkomst?

De nieuwe pensioenovereenkomst heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022, met de mogelijkheid om 1 jaar te verlengen als vakbonden en werkgever dat wensen.


Waarom is mijn pensioenopbouw verlaagd?

De inkoop van pensioen is duurder geworden maar het geld dat maandelijks opzij wordt gezet voor je pensioen blijft hetzelfde. Dit betekent dat je in 2021 minder ouderdomspensioen opbouwt.

Je werkgever zet iedere maand een gedeelte van je salaris opzij voor je pensioen. Dat gedeelte en een aanvulling van de werkgever vormt samen de pensioenpremie. DSM sprak met de vakbonden af dat de pensioenpremie hetzelfde blijft, namelijk 24%. Je werkgever betaalt het grootste deel van die 24%.

De pensioenpremie wordt afgedragen aan het pensioenfonds en er wordt bepaald hoeveel pensioen ervoor kan worden ingekocht. Pensioen is steeds duurder geworden. Er spelen verschillende factoren mee waar we geen invloed op hebben, maar die voor ons wel de kostprijs van pensioen bepalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de lage rente en de hoge buffers die we moeten aanhouden. We kunnen daar als pensioenfonds niet veel aan veranderen. Je kunt er meer over lezen op Pensioen 1-2-3 onder: Hoe zeker is je pensioen?


Hoeveel ouderdomspensioen bouw ik op?

In 2021 bouw je 1,4% in plaats van 1,738% ouderdomspensioen op. Hoe hoog je opbouwpercentage in 2022 is, weten we nog niet. Dat is afhankelijk van de rentestand eind 2021 die de kostprijs van je pensioen bepaalt.

Bij een jaarsalaris van € 50.000 bouw je bruto per jaar ongeveer € 120 minder ouderdomspensioen op.
Bij een jaarsalaris van € 80.000 is dat bruto per jaar ongeveer € 216 minder. Op het pensioenoverzicht (UPO) dat je dit jaar ontvangt, kun je zien wat de lagere pensioenopbouw voor jouw pensioen betekent, als dit doorgerekend wordt tot aan je AOW-leeftijd.


Wat gebeurt er met de pensioenleeftijd?

De pensioenleeftijd blijft 67 jaar. Wij gebruiken 67 jaar als de leeftijd waarop je het ouderdomspensioen dat je bij PDN opbouwt, gaat ontvangen. Ga je eerder met pensioen, dan wordt je ouderdomspensioen lager omdat je pensioen dan eerder en langer aan jou moet worden uitbetaald.


Hoeveel partnerpensioen bouw ik op?

De opbouw van het partnerpensioen is net als de opbouw van het ouderdomspensioen verlaagd van 1,3125% naar 1,1% per jaar.
Maar de risicodekking van het partnerpensioen wijzigt niet. Als jij, als werknemer, overlijdt, dan rekenen we het partnerpensioen uit alsof je tot aan je AOW-datum in dienst zou zijn gebleven. De opbouw van dit partnerpensioen blijft 1,3125% per jaar.

De opbouw van het tijdelijk partnerpensioen (uitkering tot aan AOW-leeftijd van je partner) is verlaagd van 0,2625% naar 0,22% per jaar.
De risicodekking van het tijdelijk partnerpensioen wijzigt niet. Als jij, als werknemer, overlijdt, dan rekenen we het tijdelijk partnerpensioen uit alsof je tot aan je AOW-datum in dienst zou zijn gebleven. De opbouw van dit tijdelijk partnerpensioen blijft 0,2625% per jaar.

Het aanvullend partnerpensioen (uitkering tot AOW-leeftijd van je partner) wijzigt niet en blijft maximaal € 15.986 bruto per jaar (voor 2021). Het aanvullend partnerpensioen is bedoeld om te compenseren dat je partner nog geen AOW ontvangt.


Hoeveel wezenpensioen bouw ik op?

De opbouw van het wezenpensioen wijzigt niet en blijft 0,2625% per jaar.
De risicodekking van het wezenpensioen wijzigt niet. Als jij, als deelnemer, overlijdt, dan rekenen we het wezenpensioen uit alsof je tot aan je AOW-datum in dienst zou zijn gebleven. De opbouw van dit wezenpensioen blijft 0,2625% per jaar.


Ik ben arbeidsongeschikt. Wat wijzigt er voor mij?

Ben je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt dan blijf je (premievrij) pensioen opbouwen. DSM en de vakbonden spraken af dat dit gebeurt onder dezelfde afspraken die voor de werknemers zijn gemaakt. Dit betekent dezelfde verlaging van de jaarlijkse opbouw van ouderdoms-, partner- en tijdelijk partnerpensioen. Ook voor jou wijzigt het aanvullend partnerpensioen niet en blijft dit maximaal € 15.986 bruto per jaar.

Ontvang je een arbeidsongeschiktheidspensioen, dan wijzigt de duur en de hoogte van dat pensioen niet.


Wat wijzigt er voor het deeltijdpensioen?

De mogelijkheden zijn verruimd voor deeltijdpensioen dat ingaat 5 jaar of korter voor je AOW-leeftijd. Ontvang je binnen 5 jaar AOW en wil je met deeltijdpensioen gaan? Dan hoeft het pensioen dat je laat uitkeren niet meer in verband te staan met  het percentage dat je minder gaat werken. Dus als je bijvoorbeeld 20% minder gaat werken mocht je eerst maar maximaal 20% van je opgebouwde pensioen laten uitkeren. Dat mag nu, vanaf 2021, ook meer dan 20% zijn in dit voorbeeld.


Wat gebeurt er met de pensioenopbouw in 2022?

De pensioenpremie die wordt afgedragen aan het pensioenfonds bedraagt 24% van het pensioengevend salaris. Hiervan wordt bepaald hoeveel pensioen ervoor kan worden ingekocht bij PDN. In 2021 is de pensioenopbouw 1,4% van je pensioengevend salaris (min het AOW-bedrag). Hoe hoog de pensioenopbouw voor 2022 zal zijn, wordt aan het eind van 2021 duidelijk. Dit is onder andere afhankelijk van de rentestand eind 2021 die de kostprijs van pensioen bepaalt. Het streven is om de pensioenopbouw voor 2022 ook 1,4% te laten zijn.


Hoe verhoudt de verlaging van de pensioenopbouw zich tot het nieuwe pensioenstelsel?

Dit jaar bekijken vakbonden en werkgever wanneer zij de pensioenregeling kunnen laten aansluiten op het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel. Het wachten is op definitieve wetgeving voor dit nieuwe stelsel, die is naar verwachting in 2022 klaar. Met dit nieuwe pensioenstelsel ontstaat een hele andere situatie, waarbij wordt overgegaan naar een andersoortige pensioenregeling.


Waarom is er niet gewacht met deze wijzigingen op het nieuwe pensioenstelsel?

Het is nog onzeker wanneer wordt overgegaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Gestreefd wordt dit snel te doen, maar we zijn ook afhankelijk van de uitwerking van de wetgeving en daarna moeten vakbonden, werkgever en pensioenfonds nog veel werk verrichten om over te kunnen. Aangezien de huidige pensioenovereenkomst afliep, moest er vóór 1 januari 2021 een nieuwe overeenkomst worden afgesloten.